Changjiang Liuyu Ziyuan Yu Huanjing/Resources and Environment in the Yangtze Valley

Changjiang Liuyu Ziyuan Yu Huanjing/Resources and Environment in the Yangtze Valley Editors-Panel


Dr. Inoue Koji

Editor-in-Chief

Prof. Eiji Takimoto

Co-Editor

Prof. Einoshin Suzuki

Sub-Editor

Prof. Haruichi Kanaya

Editor

Prof. Hiromi Yuasa

Co-Editor

Prof. Atsushi Shimada

Associate-Editor